عارف: اصلاح طلبان با یک لیست در انتخابات حاضر شوند