آسيا صاحب نيمي از درآمد فروش بازهاي رايانه‌اي گوشي همراه دنيا