جامعه‌ای بدون مشورت در تب و تاب خودمحوری و خودکامگی از بین می‌رود‌