برگزاری وزن کشی 4 وزن دوم در دوحه/ حریفان آزادکاران ایران مشخص شدند