امام جمعه بهشهر:زکات پرداخت شده توسط مردم در آبادانی همان منطقه هزینه شود