توضیحات دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره تعرفه واردات چادر مشکی