استاندار بوشهر: حکم شهرداری که توانایی وصلاحیت نداشته باشد، امضا نخواهد شد