بهره برداری از چهار مخزن یک میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خام