معروف: تنها یک سال برای کسب سهمیه المپیک فرصت داریم