برگزاری کارگروه مشورتی جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی