همراهي مردم با ناجا ، به اجراي بهتر ماموريت ها کمک مي کند