بیل کلینتون:رسیدن به توافق‌هسته‌ای با ایران بهتر از عدم توافق است