70 درصد آسفالت مورد نیاز مشهد در شهرداری تولید می‌شود