استاندارچهارمحال وبختیاری پاکسازی مناطق آلوده به موادمخدر را خواستارشد