میثاقیان: صحبت‌هایی که در مورد ما بازی مطرح‌ شد، داوران را تحت فشار قرار داد