برای نخستین بار برداشت گندم از مزارع بخش زرآباد کنارک آغاز شد