ارتش یمن بر کمیته های مردمی، مرکز پلیس و کاخ ریاست ...