بازدید مدیر عامل بانک از گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز