پروتکل الحاقی ترفندی برای جاسوسی از مراکز نظامی است