معاون تنظیم مقررات خبر داد: تخلف در فروش سیم کارتهای حقوقی در بازار