حضور صادقیان در ورزشگاه آزادی و غافلگیری تماشاگران توسط دوربین پرنده