فرماندار کلاله:نقش معلم در ارتقا جایگاه فکری و تربیتی جامعه بی بدیل است