آیت الله محمدی تاکندی:روحانیت همراه همیشگی مردم است