حضور صادقیان در ورزشگاه /غافلگیری تماشاگران توسط دوربین پرنده