خبرگزاری اسپوتنیک: آمریکا در قبال اکراین و یمن ...