ضرورت توسعه فعالیت‌های اخلاقی و تربیتی در حوزه‌/ نیازمند افراد صاحب‌نظر در تمام مسائل دینی هستیم