تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و صنعتی صدمه زد