مشاور سازمان سنجش: آمار شرکت کنندگان کنکور کاهش یافته است