قطع آب مشترکان پرمصرف بزودی در دولت تصویب می شود/برای مدیریت درست آب در کشور نیازمند فرهنگ صحیح هستیم