تلاش شرکتهای چینی برای رعایت استانداردهای وارداتی هند