نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان برگزار شد