هرگونه مذاکره در زیر سایه تهدید مشروعیت ندارد/ تیم مذاکره کننده بهتر است مذاکرات را تعطیل کنند