ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه ایران موجب شگفتی حضار شد