استاندار همدان از شش طرح عمرانی اسدآباد بازدید کرد