رییس مجلس درگذشت آیت الله میرزا حسن ابوترابی را تسلیت گفت