ویژگی های بارز خراسان شمالی استان را به مهد تئاتر تبدیل کرده است