یک منبع عربستانی: عربستان «شیخ نمر» را ۲۵ ماه رجب اعدام می کند