روحانی: استقامت و ایستادگی ملت برگرفته از نام و مسیر امام حسین (ع) است