پاریس جای واشنگتن را در منطقه می گیرد؟/ چشمان نگران امریکا از نزدیکی فرانسه به اعراب