غیبت بیک‌زاده و جمع‌آوری بنری که علیه برنامه 90 بود