تشکیل اتاق فکر تئاتر در لرستان/ هنرمندان آموزش داده شوند