60 درصد سهام مبادله‌‌ای بورس مازندران مربوط به خرید بود