معاون استاندار کرمانشاه:باید اقدامات موثری جهت پیشگیری از خشونت انجام گیرد