شش درصد ظرفیت معدنی کبالت و مس دنیا در ایران قرار دارد