تیم شهرداری گرگان با حضور هواداران جشن صعود برپا کرد