گودرزی: یک بیگانه که همه را تحقیر می‌کند کارفرما شده و ما کارگرش