وزیر ورزش: به من انگ ضد فوتبال بودن می زنند/راضی نیستم توسط یک بیگانه تحقیر شویم