استادان دانشگاه جامع علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند