معاون آموزش و پرورش یزد: تجلیل از منزلت معلمان باید فراگیر باشد