ستاد بزرگداشت مقام معلم در سایر دستگاه‌ها تشکیل می‌شود